درباره اره:

برای بریدن درخت های خشک و تر استفاده می شود.

در دو مدل اره بنزینی موتوری و  اره برقی که هر کدام در چند مدل و مصرف خاص خودشان را دارند

مدل موتوری را بر حسب قدرت موتور و طول ساطوری و زنجیری می سناسند که در هر مدل  ساطوری و زنجیر متفاوت است.

که از 25 سانتی متر شروع و آخرین ساطوری و زنجیر 70 سانتی متر، که هر کدام از قدرت موتور مختلفی تشکیل شده است..

مدل برقی را بر حسب وات و طول تیغه و زنجیر می شناسد.

که از 1600 وات تا 2400 وات شروع، و هر مدل از ساطوری و زنجیر مختلف و مصرف سوخت که روغن و بنزین بوده و با هم مخلوط می شود.

مصرف اندازه ی روغن و بنزین به صورت 40 لیتر بنزین و 1 لیتر روغن است.