طناب هندل در نمره های :

  • 3/5 میلیمتر

  • 4 میلیمتر

  • 4/5 میلیمتر

  • 5 میلیمتر

 

طناب هندل 

 

اغلب این طناب هندل ها برای تمامی هندل های علفتراش، اره، شمشاد زن، و کلیه ادوات و ماشین آلات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند.