پمپ گازوئیلی

 

پمپ گازوئیلی

 

پمپ گازوئیلی مخصوص برای مکش گازوئیل از یک مخزن به مخزن دیگر می باشد.

پمپ های گازوئیل در انواع ولتاژهای 12 و 24و 12/24 موجود است.