سمپاش پشتی موتوری

//سمپاش پشتی موتوری
­

سمپاش های پشتی موتوری،کاربرد و انواع آن

به طور کلی سمپاش هائی که مایع سم در آنها تحت فشار نباشد و قطرات مایع در اثر برخورد با جریان شدید هوا تبدیل به ذرات بسیار ریز شوند اتومایزر نامیده می شود.